Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Rovensko 

od roku 1439 do súčasnosti

 

   V roku 1439 sa obec spomína po prvýkrát. Vtedy patrila korlátskemu panstvu, neskôr brančskému, od roku 1772 postupne rodinám Apponyiovcov, Bo-ssányioycov, Révayovcov, Motešickov-cov, Peťkovcov, Jaszenákovcov, Majthé-nyiovcov a od roku 1846 aj Windisch-grätzovcov.V 18. storočí tu bolo rozšírené vinohradníctvo (vinice sa spomínajú v roku 1715), neskôr sa obyvatelia zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Začiatkom 18. storočia tu bolo 23 poddanských a 35 želiarskych domácností, v roku 1752 76 rodín, o 25 rokov neskôr sa uvádza 118 domov a 590 obyvateľov. V roku 1843 žilo v obci 376 katolíkov, 200 evanjelikov a 34 Židov. V polovici 19. storočia bola postavená kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Kostol evanjelickej a.v. cirkvi bol vybudovaný len nedávno - v roku 1968. Ešte mladší je svätostánok katolíkov - z roku 1993. Katastrálna rozloha chotára obce je 1.040 ha. Počet obyvateľov: 1787 - 590, 1828 - 573, 1869 - 466, 1900 - 485, 1948 - 670, 1970 - 530, 2001 -371, 2011 - 420. V poslednom období si založilo živnosť 16 živnostníkov v oblasti stavebníctva, autoopravárenstva a ďalších výrobných oblastí a služieb. Väčšina obyvateľov dochádza do práce do Senice, ďalší sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Chotár obce ponúka možnosti pešej turistiky i cykloturistiky.

 

Archeologické poznatky

Vzhľadom na to, že o obci nie sú žiadne zmienky pred l4. storočím, našlo sa tu zaujímavé množstvo archeologických dokumentov. Sú z období neskorej doby kamennej - paleolitu /4500-3250 rokov pred n. l./, mladšej doby kamennej - neolitu /3250-l900 rokov pred n. l./, bronzovej doby /l900-700 rokov pred n. l. /, železnej doby /700-400 rokov pred n. l. - Halštatská 400-0 rokov pred n. l. - Laténska/ a doby rímskej /0-400 rokov n. l./. Najviac bolo objavených keramických črepov, kamenného náradia a mincí. Najpočetnejšie nálezy sú z lokality Močiare, kde sa našli keramické črepy, prasleny, kusy mazanice a kamenné náradie z Laténskej a Halštatskej doby. Sekierky a črepy z hlinených nádob z doby rímskej boli nájdené na lokalite Jedenásta. Keramické odlomky z váz sa našli tiež na lokalitách Vinohrady, pod brehom a Záhona .
   Nálezy praslenov a časti závažia potvrdzujú výrobu textilu, fragmenty cedidiel svedčia o bežnej výrobe mliečnych produktov. Kolkovaný črep, pazúrik, bridlica a jarozit poukazujú na výmenný obchod, s ktorým súviseli prastaré obchodné cesty vedúce týmto územím.
   Presné miesto výskytu historických mincí v okolí obce nie je známe. Našli sa však české groše razené zo striebra, za panovania kráľa Václava II., a iné mince prinesené až zo Španielska, Ženevy a Porýnia. V roku l936 bolo objavených 32 medených a l strieborná minca. Zistilo sa, že l5 z nich bolo z Uhorska za panovania Márie Terézie, 6 za panovania Jozefa II., z Čiech a l dvanásť grajciar z roku l795.

 

POLOHA

Rovensko sa nachádza 4,5 km od Senice. Hraničí s obcami Kunov, Sobotište, Častkov, Rohov, Rybky a už spomínaným mestom Senica. Leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny, ktorá patrí k bielokarpatskej podsústave vonkajšieho pásma Karpát. Povrch oblasti je rovinný až pahorkatinný. Stred obce je v nadmorskej výške 212 m, okolité oblasti dosahujú nadmorskej výšky 203 až 320 m. V širšom orografickom rámci severne od Myjavskej pahorkatiny sa tiahnu Biele Karpaty, východne Malé Karpaty a južne Záhorská nížina. Z hľadiska geologických pomerov povrch územia tvoria horniny mladších treťohôr- /neogénu/ pieskovce, zlepence, štrky a na povrchu štvrťohorné spraše. Zemepisná poloha a nadmorská výška obce a jej okolia určujú, že klimaticky toto územie leží v teplej oblasti.        V rámci nej v okruhu teplom, mierne vlhkom, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 9,5°C. Najchladnejší mesiac býva január s priemernou teplotou -2°C. Najteplejší júl, ktorého priemerná teplota je l9°C. Letných dní, s maximálnou teplotou 25°C, býva do roka 50-60. Priemerné množstvo zrážok je ročne asi 700 mm, najčastejšie v júli.
   Okolie obce odvodňuje Rovenský potok. Pramení v chotárnej časti Jabloňové. Východnú časť územia odvodňuje Vinohradnícky kanál, západnú časť Rybnický kanál. Rovenský potok ústí v Senici do Maliny. Všetky potoky sú chudobné na vodu. Hlavným zdrojom vody sú dažďové a snehové zrážky. Územie obce je chudobné na podzemnú vodu, pretože sa tu nachádzajú nepriepustné sedimenty. Výnimku tvorí severná časť, kde sú zlepence a štrk, ktoré dobre odvádzajú vodu. Najčastejším druhom pôdy je hnedozem, ktorá je agronomicky výborná. V súčasnosti je rastlinstvo v okolí obce veľmi chudobné, pretože bolo sústavne využívané veľa stáročí.
   Nachádzajú sa tu len riedke pozostatky dubového a agátového lesa. So živočíchmi je to lepšie. Najviac sa darí zajacovi poľnému, srne hôrnej, bažantovi obyčajnému, sýkorke veľkej, drozdovi čiernemu, prepelici poľnej a stehlíkovi obyčajnému. Územie obce je rozdelené do chotárov: Zelnice, Padjelky, Hájičky, Špice, Diely nad Pivovarom, Splavky, Zezuliny, Kruhy, Kadupky, Močiare, Vinohrady, Háj, Dráhy, Lose, Jabloňové, Záhumenice, Honce, Závlaka, Rybník, Bahni, Pastírna, Záhony, Peštvárka, Jedenásta a Dvanásta.


 

Obecné zastupiteľstvo

15.12.2017

Predajňa bude zatvorená

15.12. a 16.12.2017

Predvianočná kapustnica

16.12.2017 od 13,30

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

Výzva a návrh zmluvy

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Interval zberu a vývozu plastov, skla, KO a papiera v r. 2017

rovnako ako v predchádzajúcom období (posledná streda v mesiaci)

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka