Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Usmernenie k registrácii chovov hospodárskych zvierat a chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domáca zabíjačka)Vytlačiť
 

images.jpgOtázky a odpovede súvisiace s registráciou chovov s jednou
ošípanou na domácu spotrebu.
1. Ako odhlási chovateľ zviera z „D“ farmy (chovu)?
Zviera sa už neodhlasuje. Farma „D“ funguje napr. ako bitúnok. To znamená, že ak je tlačivo „predaj
ošípanej do chovu s jednou ošípanou“ poslané do CEHZ, tak je presun spracovaný a „D“ farma už
nemusí nič ďalej hlásiť. V CEHZ budú zapísané všetky dátumy presunov, kedy bola ošípaná prisunutá.
Nenapočítavajú sa kúpené zvieratá na „D“ farmu. Stále je nulový počet.
Nie je informácia o počte zvierat na danej farme, ale vždy musí chovateľ hlásiť na RVPS domácu
zabíjačku a podľa tejto informácie vieme posúdiť, koľko zvierat dochováva.
2. Môže si jeden chovateľ fyzická osoba (ďalej len „FO“) registrovať na jednom mieste dve
„D“ farmy?
Nie nemôže.
Na jednom rodnom číslo môže byť registrovaná len jedna „D“ farma.
3. Môže mať jeden chovateľ (FO) registrovanú „D“ farmu na rôznych adresách (napr. v Žiline
a v Komárne)?
Nie nemôže.
Na jednom rodnom čísle môže byť registrovaná len jedna „D“ farma.
4. Ak chovateľ (FO) má „D“ farmu a chce založiť novú klasickú farmu ako FO na to isté rodné
číslo a na tej istej adrese je to možné?
Áno je, ale najprv musí zrušiť farmu „D“ a potom požiadať RVPS o registráciu klasickej farmy ako FO.
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“)
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu s jednou
ošípanou na domácu spotrebu“ na základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Zrušená „D“
farma bude v stave NeakNez.
5. Ak chovateľ (FO) má registrovanú klasickú farmu a chce registrovať „D“ farmu na tom
istom mieste, na to isté rodné číslo je to možné? Opačný prípad ako v bode 4.
Áno je, ale najprv musí požiadať RVPS o zrušenie klasickej farmy na svoje RČ a potom si zaregistruje
farmu „D“. CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“).
Stav NekPas neznamená, že farma je zrušená. Je nutné ju zrušiť tlačivom „Registrácia chovu“ na
základe požiadania vlastníka a potvrdením RVPS. Farma bude v stave NeakSchv.
6. Môžu mať rozdielni chovatelia (FO) zaregistrovanú „D“ farmu na rovnakej adrese (napr.
mama, otec, syn, dcéra)?
Áno môžu. V tomto prípade nevieme túto činnosť obmedziť, nakoľko každá fyzická osoba má právo si
kúpiť zviera na domácu zabíjačku a teda sa aj registrovať.
Je možné, že kupujú zvieratá na dochovanie aby sa vyhli klasickej registrácii, tak to urobia takto (na
každého člena rodiny jedna „D“ farma). V tomto prípade je možné si preveriť situáciu, tak, že
skontrolujeme záznamy o hlásení domácich zabíjačiek na RVPS (§23 zákona 39/2007). Ak nie sú
nahlásené žiadne DZ na danú adresu je ešte, možné, že DZ zabudli nahlásiť. V oboch prípadoch ide
o porušenie, buď dochovávajú viac ako 1 ošípanú na jednej adrese a nie sú registrovaní ako klasická
farma, alebo nehlásia DZ.
7. Môže si PO alebo FO – podnikateľ , ktorý má registrovanú klasickú farmu, registrovať na
tom istom mieste aj farmu „D“.
Áno môže, ani toto nevieme ovplyvniť nakoľko registrácia „D“ farmy ide mimo nás. A tiež platí, že
každá FO si môže kúpiť zviera na zabitie. Otázka je, či ho naozaj zabije. Vieme ho preveriť rovnako ako
v bode 4 na základe záznamov o DZ.
Pokiaľ nás osloví sám chovateľ s touto otázkou je nutné mu vysvetliť, že v prípade dochovávania je
nutné si požiadať o rozšírenie druhu už v registrovanom chove a potom nahlásiť DZ, v prípade
vykonania DZ hneď je možné „D“ farmu založiť. PO a FO – podnikatelia nemajú možnosť vykonať DZ
na svojej registrovanej farme a preto je umožnené aby si ako FO založili „D“ farmu na mieste, kde už
majú registrovaný klasický chov.
8. Ak chovateľ (FO) má klasickú farmu na druhy napr. HD, ovce, kozy a chce kúpiť ošípanú na
DZ ako má postupovať.
Pokiaľ ju chce ešte nejaký čas chovať, tak si musí rozšíriť klasický chov o druh ošípané. Pokiaľ ju chce
hneď zabiť, rozšíri svoju farmu o druh ošípané presunie si ošípanú na svoju farmu a odhlási ju DZ.
CEHZ nezaregistruje pre jedno RČ dva rôzne typy fariem (klasickú aj „D“)
9. Ak zviera uhynie na „D“ farme.
Chovateľ nehlási do CEHZ nič, pretože zviera ako keby bolo už zabité (pozri otázku 1.).
Tu môže nastať situácia, že chovateľ zabudne ohlásiť DZ a pri kontrole povie, že mu ošípaná uhynula.
Pokiaľ to bude jedna je to v poriadku, ale ak by mala uhynúť každá jedna ošípaná, ktorú kúpi je to
najmenej na zamyslenie (prečo uhynula – aké má podmienky chovu, zdravotná stránka zvierat, kde
kupuje zvieratá....a v konečnom dôsledku, či ich naozaj nezabil a len proste DZ nehlási, aby sa o ňom
nevedelo).
Samozrejme je nutné dodržiavať ostatné povinnosti v súvislosti s odstraňovaním vedľajších
živočíšnych produktov (odvoz kadáveru kafilériou, príp. iné) podľa platnej legislatívy.
10. Môže doviezť chovateľ jednu ošípanú za účelom domácej spotreby z iného členského štátu
(Poľsko, Maďarsko, Česká republika,...) na svoju registrovanú farmu „D“?
Áno je to možné.
Chovateľ si musí v krajine kde kupuje ošípanú dať vystaviť Veterinárne osvedčenie (cez TRACES
systém) od úradného veterinárneho lekára danej krajiny. Ďalej si od predávajúceho nechá slovenský
chovateľ potvrdiť tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) a po premiestnení
ošípanej na Slovensko musí tieto dva dokumenty (Veterinárne osvedčenie – stačí kópia a tlačivo
„Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ - originál) chovateľ poslať do CEHZ. V tlačive „Predaj ošípanej
na domácu spotrebu“ nie je nutné vypĺňať číslo farmy, z ktorej sa zviera premiestňuje, táto
informácia je na veterinárnom osvedčení.
Pozor!
1. Premiestniť sa môže len jedna ošípaná.
2. Chovateľ, ktorý kupuje ošípanú, musí už pred nákupom mať zaregistrovanú „D“ farmu.
3. Pre určité oblasti Českej republiky, Maďarska, Poľska pri exporte živých ošípaných do iných
členských štátov Európskej únie v súčasnosti platia reštrikcie z dôvodu výskytu afrického moru
ošípaných.
11. Môže chovateľ presunúť ošípanú z „D“ farmy na inú farmu?
Nie nemôže.
Farma „D“ bola zriadená predovšetkým preto aby si mohli fyzické osoby kúpiť jednu ošípanú
z družstva a nemuseli prejsť celým registračným procesom. „D“ farma má byť konečným
spotrebiteľom.
12. Musí byť ošípaná označená keď sa kupuje na domácu spotrebu?
Áno, ošípaná musí byť označená, tetovaním v ľavej ušnici alebo na ľavej strane tela, alebo musí mať
v ušiach aplikovanú ušnú značku (terčík) s ušným číslom. Číslo ošípanej je 5-miestny alfanumerický
kód, ktorý má pridelené každá registrovaná farma v CEHZ. Ošípaná musí byť označené ešte pred
premiestnením. Označuje sa v chove, v ktorom sa narodila.
13. Ako prihlásiť ošípané, ktoré už chovám ale chov sa registruje až neskôr?
Toto platí pre klasicky registrované chovy, ktoré môžu chovať i viac ako jednu ošípanú, nie pre „D“
farmy.
Pokiaľ niekto už chová napr. 3 kusy a farma sa registruje až teraz, chovateľ ošípané prihlasuje na
tlačive „Hlásenie zmien v počte ošípaných“ s použitím kódu udalosti „20“ aj s uvedením
registračného čísla ošípaných, ktoré mu k registru vygeneroval systém, prakticky to hlási ako
nahlásenie počiatočného stavu/novo označených ošípaných.
14. Môže chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ) s registrovanou farmou predať na „D“ farmu aj
viac ako 1 ošípanú počas jedného mesiaca?
Áno môže. Nemáme právo obmedziť predaj zvierat. V CEHZ budú informácie (dátum presunu
a číslo ošípanej) o každom jednom premiestnení zvierat.
Nie je pravda, že chovateľ (PO alebo FO-podnikateľ), ktorý predá viac zvierat na jednu „D“ farmu
(počas jedného mesiaca), porušuje pravidlá, tým že predá viac ošípaných na „D“ farmu a mal by
ju predať len na klasicky zaregistrovanú farmu, lebo „D“ je určená pre nákup len jednej ošípanej
na domácu spotrebu. Pokiaľ budú rôzne dátumy presunu zvierat je to v poriadku. Extrémny
prípad: Jedna „D“ farma môže kúpiť a zabiť ošípanú na domácu spotrebu aj každý deň. Toto
konanie nevieme ovplyvniť stanovením maximálneho množstva zvierat zabitých na domácu
spotrebu.


 
 

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie požiarneho schodiska Kultúrneho domu a úprava priľahlého priestranstva

Obecné zastupiteľstvo

19.9.2019 o 19,00 h

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

občania môžu do 29.9.2019 posielať návrhy, požiadavky a pripomienky.

Zájazd

21.9.2019 - Piešťany

Verejné obstarávanie

Výzva

Emailová adresa:

filkova@rovensko.sk

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Súťažno-športové popoludnie - DEŇ DETÍ

1.6.2019 od 14,00 h.

Obecné zastupiteľstvo

13.12.2018

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

11.6.2019 od 06,00 do 20,00 h.

Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie

Detské ihrisko v obci Rovensko

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Rovensko

                                   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV                       pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)                                          ................................Rovensko........................   Obec - Mesto - Mestská časť1) ...........Rovensko...................

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

24.6.2019 od 9-12 (pozrite konkrétne súpisné číslo alebo parcelu)

Obecné zastupiteľstvo

28.9.2018 o 18,00 h.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia

Návrh

Kompostovanie v kompostéroch - školenie občanov

13.5.2019 (pondelok) o 16,00 h. v KD Rovensko

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rovensko pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

439 obyvateľov

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovensku podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením č. 21/2018 zo dňa 29.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovensku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 23.4.2019 do odvolania

Obecné zastupiteľstvo

29.7.2018 o 10,00 h.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovensko zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo

29.6.2018 o 19,00 h. v zasadačke OÚ Rovensko

Literárno - umelecký program SVEDOMIE - VNÚTORNÝ HLAS V NÁS

7.4.2019 o 15,00 h v KD Rovensko Hosť: Blanka Kovarčíková, v programe vystúpia aj žiaci ZUŠ Senica pod vedením svojich pedagógov

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA LESNÉ DRUŽSTVO HÁJIČEK

17.3.2019 o 14,00 h. Prezentácia prebehne od 13,30 do 14,00 h.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

11.4.2019

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Upozornenie na možnosť využívania mobilnej aplikácie -

Oznamy obce z webstránky  priamo do mobilného telefónu

Verejná obchodná súťaž

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Výročná členská schôdza

štvrtok 28. februára 2019 o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Senici

Obecné zastupiteľstvo

22.2.2019 o 17,00 h. v KD

Výročná členská schôdza Jednoty

20.2.2019 o 17,00 h.

Výročná členská schôdza ZO Únie žien v Rovensku

22.2.2019 o 18,00 h v KD

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

23.2.2019 od 14,00 h. v KD v Rovensku.

Prerušenie dodávky elektriny v obci Rovensko

4.3.2019 (čas rozdielny v závislosti od súpisného čísla)

Detský karneval

9.2.2019 o 14,30 h.

Predvianočná kapustnica

15.12.2018 o 14,00 h.

5. reprezentačný ples športovcov

25.1.2019 v KD Rovensko

Oznam pre prihlásených na zájazd do Nitry

odchod autobusu: 7.12. o 14,00 od KD Rovensko

Upozornenie k vývozu separovaného odpadu

28.11.2018 od 6,00 h

Ustanovujúce zasadnutie OZ

v piatok 30.11.2018 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku

Zájazd na divadelné predstavenie

7.12.2018

PD Senica

predaj ošípaných

Obecné zastupiteľstvo

29.10.2018 o 18,00 h.

Prehliadka priestorov budovy MŠ Rovensko

29.9. od 14,00 do 16,00 hod

vývoz separovaného odpadu

22.8.2018

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

od 17.8.2018 do 29.08.2018

XXIV. ročník - Prehliadka dychových hudieb

KD Hradište pod Vrátnom dňa 19.8.2018 od 15,00 h.

Hodové slávnosti v obci Podbranč

Hodová zábava (sobotu, 25.8.2018 od 18,00 h.), Evanjelické služby Božie (26.8.2018 o 10,30 h.), Hodové slávnosti (26.8.2018 od 14,00 h.)

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka