Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne

Rovensko 

od roku 1439 do súčasnosti

 

   V roku 1439 sa obec spomína po prvýkrát. Vtedy patrila korlátskemu panstvu, neskôr brančskému, od roku 1772 postupne rodinám Apponyiovcov, Bo-ssányioycov, Révayovcov, Motešickov-cov, Peťkovcov, Jaszenákovcov, Majthé-nyiovcov a od roku 1846 aj Windisch-grätzovcov.V 18. storočí tu bolo rozšírené vinohradníctvo (vinice sa spomínajú v roku 1715), neskôr sa obyvatelia zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom. Začiatkom 18. storočia tu bolo 23 poddanských a 35 želiarskych domácností, v roku 1752 76 rodín, o 25 rokov neskôr sa uvádza 118 domov a 590 obyvateľov. V roku 1843 žilo v obci 376 katolíkov, 200 evanjelikov a 34 Židov. V polovici 19. storočia bola postavená kaplnka Nanebovzatia Panny Márie. Kostol evanjelickej a.v. cirkvi bol vybudovaný len nedávno - v roku 1968. Ešte mladší je svätostánok katolíkov - z roku 1993. Katastrálna rozloha chotára obce je 1.040 ha. Počet obyvateľov: 1787 - 590, 1828 - 573, 1869 - 466, 1900 - 485, 1948 - 670, 1970 - 530, 2001 -371, 2011 - 420. V poslednom období si založilo živnosť 16 živnostníkov v oblasti stavebníctva, autoopravárenstva a ďalších výrobných oblastí a služieb. Väčšina obyvateľov dochádza do práce do Senice, ďalší sa zaoberajú poľnohospodárstvom. Chotár obce ponúka možnosti pešej turistiky i cykloturistiky.

 

Archeologické poznatky

Vzhľadom na to, že o obci nie sú žiadne zmienky pred l4. storočím, našlo sa tu zaujímavé množstvo archeologických dokumentov. Sú z období neskorej doby kamennej - paleolitu /4500-3250 rokov pred n. l./, mladšej doby kamennej - neolitu /3250-l900 rokov pred n. l./, bronzovej doby /l900-700 rokov pred n. l. /, železnej doby /700-400 rokov pred n. l. - Halštatská 400-0 rokov pred n. l. - Laténska/ a doby rímskej /0-400 rokov n. l./. Najviac bolo objavených keramických črepov, kamenného náradia a mincí. Najpočetnejšie nálezy sú z lokality Močiare, kde sa našli keramické črepy, prasleny, kusy mazanice a kamenné náradie z Laténskej a Halštatskej doby. Sekierky a črepy z hlinených nádob z doby rímskej boli nájdené na lokalite Jedenásta. Keramické odlomky z váz sa našli tiež na lokalitách Vinohrady, pod brehom a Záhona .
   Nálezy praslenov a časti závažia potvrdzujú výrobu textilu, fragmenty cedidiel svedčia o bežnej výrobe mliečnych produktov. Kolkovaný črep, pazúrik, bridlica a jarozit poukazujú na výmenný obchod, s ktorým súviseli prastaré obchodné cesty vedúce týmto územím.
   Presné miesto výskytu historických mincí v okolí obce nie je známe. Našli sa však české groše razené zo striebra, za panovania kráľa Václava II., a iné mince prinesené až zo Španielska, Ženevy a Porýnia. V roku l936 bolo objavených 32 medených a l strieborná minca. Zistilo sa, že l5 z nich bolo z Uhorska za panovania Márie Terézie, 6 za panovania Jozefa II., z Čiech a l dvanásť grajciar z roku l795.

 

POLOHA

Rovensko sa nachádza 4,5 km od Senice. Hraničí s obcami Kunov, Sobotište, Častkov, Rohov, Rybky a už spomínaným mestom Senica. Leží v západnej časti Myjavskej pahorkatiny, ktorá patrí k bielokarpatskej podsústave vonkajšieho pásma Karpát. Povrch oblasti je rovinný až pahorkatinný. Stred obce je v nadmorskej výške 212 m, okolité oblasti dosahujú nadmorskej výšky 203 až 320 m. V širšom orografickom rámci severne od Myjavskej pahorkatiny sa tiahnu Biele Karpaty, východne Malé Karpaty a južne Záhorská nížina. Z hľadiska geologických pomerov povrch územia tvoria horniny mladších treťohôr- /neogénu/ pieskovce, zlepence, štrky a na povrchu štvrťohorné spraše. Zemepisná poloha a nadmorská výška obce a jej okolia určujú, že klimaticky toto územie leží v teplej oblasti.        V rámci nej v okruhu teplom, mierne vlhkom, s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu je 9,5°C. Najchladnejší mesiac býva január s priemernou teplotou -2°C. Najteplejší júl, ktorého priemerná teplota je l9°C. Letných dní, s maximálnou teplotou 25°C, býva do roka 50-60. Priemerné množstvo zrážok je ročne asi 700 mm, najčastejšie v júli.
   Okolie obce odvodňuje Rovenský potok. Pramení v chotárnej časti Jabloňové. Východnú časť územia odvodňuje Vinohradnícky kanál, západnú časť Rybnický kanál. Rovenský potok ústí v Senici do Maliny. Všetky potoky sú chudobné na vodu. Hlavným zdrojom vody sú dažďové a snehové zrážky. Územie obce je chudobné na podzemnú vodu, pretože sa tu nachádzajú nepriepustné sedimenty. Výnimku tvorí severná časť, kde sú zlepence a štrk, ktoré dobre odvádzajú vodu. Najčastejším druhom pôdy je hnedozem, ktorá je agronomicky výborná. V súčasnosti je rastlinstvo v okolí obce veľmi chudobné, pretože bolo sústavne využívané veľa stáročí.
   Nachádzajú sa tu len riedke pozostatky dubového a agátového lesa. So živočíchmi je to lepšie. Najviac sa darí zajacovi poľnému, srne hôrnej, bažantovi obyčajnému, sýkorke veľkej, drozdovi čiernemu, prepelici poľnej a stehlíkovi obyčajnému. Územie obce je rozdelené do chotárov: Zelnice, Padjelky, Hájičky, Špice, Diely nad Pivovarom, Splavky, Zezuliny, Kruhy, Kadupky, Močiare, Vinohrady, Háj, Dráhy, Lose, Jabloňové, Záhumenice, Honce, Závlaka, Rybník, Bahni, Pastírna, Záhony, Peštvárka, Jedenásta a Dvanásta.


 

Informácia o výzve

MAS Záhorie

Voľby do NR SR v roku 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou : filkova@rovensko.sk

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky Názov zákazky: Vybudovanie požiarneho schodiska Kultúrneho domu a úprava priľahlého priestranstva

DOD - Deň otvorených dverí v kúpeľoch Smrdáky

26.10.2019

Verejné obstarávanie

Výzva

Obecné zastupiteľstvo

19.9.2019 o 19,00 h

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020

občania môžu do 29.9.2019 posielať návrhy, požiadavky a pripomienky.

Zájazd

21.9.2019 - Piešťany

Emailová adresa:

filkova@rovensko.sk

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Obecné zastupiteľstvo

13.12.2018

Výzva na predkladanie ponúk - verejné obstarávanie

Detské ihrisko v obci Rovensko

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Rovensko

                                   ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV                       pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)                                          ................................Rovensko........................   Obec - Mesto - Mestská časť1) ...........Rovensko...................

Obecné zastupiteľstvo

28.9.2018 o 18,00 h.

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupová komunikácia

Návrh

Oznámenie o počte obyvateľov obce Rovensko pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018

439 obyvateľov

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Rovensku podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznesením č. 21/2018 zo dňa 29.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Rovensku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Súťažno-športové popoludnie - DEŇ DETÍ

1.6.2019 od 14,00 h.

Obecné zastupiteľstvo

29.7.2018 o 10,00 h.

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu pre obec

11.6.2019 od 06,00 do 20,00 h.

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rovensko zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami do 31. 8. 2018

Obecné zastupiteľstvo

29.6.2018 o 19,00 h. v zasadačke OÚ Rovensko

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

24.6.2019 od 9-12 (pozrite konkrétne súpisné číslo alebo parcelu)

Obec Rovensko podpísala Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

s poskytovateľom Pôdohospodárska platobná agentúra k projektu s názvom „Miestne komunikácie a parkové úpravy v Obci Rovensko“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Kompostovanie v kompostéroch - školenie občanov

13.5.2019 (pondelok) o 16,00 h. v KD Rovensko

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

od 23.4.2019 do odvolania

Obecné zastupiteľstvo

29.3.2018 o 13,30

Verejná obchodná súťaž

Literárno - umelecký program SVEDOMIE - VNÚTORNÝ HLAS V NÁS

7.4.2019 o 15,00 h v KD Rovensko Hosť: Blanka Kovarčíková, v programe vystúpia aj žiaci ZUŠ Senica pod vedením svojich pedagógov

Obecné zastupiteľstvo

9.3. o 18,00 h

Výbor POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA LESNÉ DRUŽSTVO HÁJIČEK

17.3.2019 o 14,00 h. Prezentácia prebehne od 13,30 do 14,00 h.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

11.4.2019

Upozornenie na možnosť využívania mobilnej aplikácie -

Oznamy obce z webstránky  priamo do mobilného telefónu

Výročná členská schôdza

štvrtok 28. februára 2019 o 10,00 hod. v Kultúrnom dome v Senici

Obecné zastupiteľstvo

22.2.2019 o 17,00 h. v KD

Výročná členská schôdza Jednoty

20.2.2019 o 17,00 h.

Výročná členská schôdza ZO Únie žien v Rovensku

22.2.2019 o 18,00 h v KD

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

23.2.2019 od 14,00 h. v KD v Rovensku.

Prerušenie dodávky elektriny v obci Rovensko

4.3.2019 (čas rozdielny v závislosti od súpisného čísla)

Detský karneval

9.2.2019 o 14,30 h.

Predvianočná kapustnica

15.12.2018 o 14,00 h.

5. reprezentačný ples športovcov

25.1.2019 v KD Rovensko

Oznam pre prihlásených na zájazd do Nitry

odchod autobusu: 7.12. o 14,00 od KD Rovensko

Upozornenie k vývozu separovaného odpadu

28.11.2018 od 6,00 h

Ustanovujúce zasadnutie OZ

v piatok 30.11.2018 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Rovensku

Zájazd na divadelné predstavenie

7.12.2018

PD Senica

predaj ošípaných

Obecné zastupiteľstvo

29.10.2018 o 18,00 h.

Prehliadka priestorov budovy MŠ Rovensko

29.9. od 14,00 do 16,00 hod

vývoz separovaného odpadu

22.8.2018

Predajňa COOP JEDNOTA - ZATVORENÁ

od 17.8.2018 do 29.08.2018

XXIV. ročník - Prehliadka dychových hudieb

KD Hradište pod Vrátnom dňa 19.8.2018 od 15,00 h.

Hodové slávnosti v obci Podbranč

Hodová zábava (sobotu, 25.8.2018 od 18,00 h.), Evanjelické služby Božie (26.8.2018 o 10,30 h.), Hodové slávnosti (26.8.2018 od 14,00 h.)

Zmena ZBERU PLASTOV A TETRAPAKOV

od 1.8.2018

Súťaž vo varení gulášu

  6. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU       Organizátor: Obec Rovensko a TJ Rovensko Termín konania: 23.6.2018 Miesto konania: ihrisko TJ Čas konania: 13,30 – 18,00 hod. Štartovné:  10,- € Vyhodnotenie súťaže: 17,30 -18,00 hod.   Organizačné pokyny a pravidlá: Prihlásiť sa do súťaže možno na obecnom úrade do 22.

Vývoz nebezpečného odpadu - náhradný termín

17.5.-21.5.2018

Zápis detí do Materskej školy v Rovensku na šk. rok 2018/2019

v dňoch 09.05. 2018 a 10.05. 2018 od 10:30 do 16:00 hod a 11. 05.2018 v čase od 10:30 do 13:00 hod. na Obecnom úrade v Rovensku

Výber daní v hotovosti na Obecnom úrade v Rovensku

počas apríla - v stredu od 07,00 do 17,00 a v sobotu od 7,00 do 12,00

Zápis do školy - 1. ročník

ZŠ Komenského Senica

Klub dôchodcov

štvrtok 22.3.2018 o 16,00 h. v KD

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

19.4.2018

Pochovávanie basy

10.2.2018

Detský karneval

27.1.2018 o 14,30 v KD Rovensko

Stratil sa pes

NEMECKÝ OVČIAK, hnedej farby

PLES športovcov

12.1.2018 o 20,00 h.

UPOZORNENIE

sťažnosti občanov na voľný pohyb psov v obci

Interval vývozu separovaného odpadu r. 2018

Informácia pre hubárov

     Koniec leta, začiatok jesene každoročne znamená začiatok hubárskej sezóny. Hubári začali vo väčšej miere vychádzať do prírody a najmä do lesov. V poslednom období bolo na políciu nahlásených niekoľko nezvestných osôb, ktoré sa vydali na huby. Po nahlásení nezvestnosti polícia ihneď začína úkony v pátraní.   S cieľom eliminácie prípadov nezvest

Vianočné nákupy NOWÝ TARG

štvrtky a soboty 0949188815 0911254087

Hydinárska farma - ponuka

čistené morky a kačice

Internetová tržnica FARMIČKA.SK

www.farmicka.sk portál pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov

Ešte stále neviete. čo kam patrí?

Zopár rád ako správne triediť odpad.

Upozornenie

zamedzenie voľného pohybu psov

TRIEDENIE ODPADOV

Nová stránka www.triedime.sk je tu pre vás

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Poškodenie popolnice

UPOZORŇUJEME OBČANOV, ABY DO PLASTOVEJ POPOLNICE NA KOMUNÁLNY ODPAD NEDÁVALI TLEJÚCI KOMUNÁLNY ODPAD napr. popol, nakoľko pri jej poškodení BUDÚ TECHNICKÉ SLUŽBY požadovať od občana úhradu popolnice v plnej výške.

Pozemkové spoločenstvo Lesné družstvo Hájiček

webová stránka : http://hajicek-rovensko.webnode.sk/

webygroup

Úvodná stránka